Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Ajudes Injuve per a la Creació Jove 2019/2020.

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Educació i formació, Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Persones físiques

+ info:  https://boe.gob.es/boe/dias/2019/06/01/pdfs/BOE-B-2019-24431.pdf

Ordre

Ordre: Ajudes Injuve per a la Creació Jove 2019/2020.

+ info:  https://boe.gob.es/boe/dias/2019/06/01/pdfs/BOE-B-2019-24431.pdf

Base reguladora

Base reguladora: bases reguladores per a la concessió de subvencions, premis, ajudes i beques pel Ministeri d'Igualtat i els seus organismes públics adscrits

ORDRE IGD/3723/2008, de 10 de desembre («BOE» de 20 de desembre), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, premis, ajudes i beques pel Ministeri d'Igualtat i els seus organismes públics adscrits, modificada per l'Ordre IGD/1176/2010, de 4 de maig (BOE de 7 de maig).

+ info:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-20637